KalmarBudoKlubb

Om Oss

Kalmar Budoklubb

Historia: Klubben startades 27 juli 1965 och är en av de äldsta budoklubbarna i landet. Den första sporten som utövades var Judo, sedan startades även träning i Ju-Jutsu. Drivande i klubben från början var några som bland annat: Klaus Zech och Helmut Ritter (Judo) samt Bertil Eiderhag (Ju-jutsu). 1997 startade Mårten Holmberg Aikido i klubben och två år senare (1999) startade Tony Borgebäck Karate i klubben. 2014 startade Matti Pajaujis igång Iaido på klubben.

Varmt välkomna att fortsätta bygga vår framtida historia!

KalmarBudoKlubb

Länkar dokument 

Om du är nyfiken på föreningens ideella arbete och uppbyggnad kan du hitta våra dokument i länkarna här. Är det något du undrar över eller vill delta i kan du kontakta någon i styrelsen.

Vi jobbar för att vi ska ha en Säker & Trygg förening. En säker och trygg förening är en organisation eller förening som arbetar aktivt för att skapa en trygg och säker miljö för sina medlemmar och alla som deltar i föreningens verksamhet. Det innebär att föreningen har tydliga riktlinjer och policys för hur man hanterar olika situationer, såsom trakasserier, diskriminering och andra former av oacceptabelt beteende. 

En säker och trygg förening är en plats där medlemmarna känner sig välkomna och respekterade oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning eller annan faktor. Föreningen arbetar aktivt för att främja en kultur av respekt, tolerans och öppenhet och tar kraftfulla åtgärder för att förebygga och hantera eventuella problem som uppstår.

Föreningen kan också ha utbildningar för medlemmarna om hur man skapar en trygg miljö, hur man rapporterar eventuella problem och hur man hanterar situationer där någon känner sig otrygg eller osäker.

För att vara en säker och trygg förening är det också viktigt att ha tydliga rutiner för hur man hanterar konflikter och tvister. Det kan innebära att ha en medlare eller konfliktlösningsprocess som kan hjälpa till att lösa problem som uppstår.

Sammanfattningsvis är en säker och trygg förening en organisation som prioriterar säkerhet och trivsel för alla sina medlemmar och tar ansvar för att skapa en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och andra former av oacceptabelt beteende.


KalmarBudoKlubb

Styrelse

Här hittar du Kalmar Budoklubbs styrelse. 
 • Ordförande: Douglas Holmgren douglas@kalmarbudoklubb.se

 • Vice Ordförande: Petra Gradin petra@kalmarbudoklubb.se

 • Kassör: Henrik Andersson henrik@kalmarbudoklubb.se

 • Sekreterare: Erik Fransén erik@kalmarbudoklubb.se

 • Revisor: Lillemor Setting

 • Revisor suppleant: Jimmy Gustafsson 

 • Ledamot Aikido: Mårten Holmgren aikido@kalmarbudoklubb.se

 • Ledamot Iaido: Rickard Bäckström rickard@kalmarbudoklubb.se

 • Suppleant Iaido: Ola Johansson ola@kalmarbudoklubb.se

 • Ledamot Judo: Samuel Ericsson samuel@kalmarbudoklubb.se

 • Ledamot Ju-Jutsu: Petra Gradin petra@kalmarbudoklubb.se

 • Suppleant Ju-Jutsu: Per Gradin

 • Ledamot Karate: Annika Eklund annika@kalmarbudoklubb.se

 • Valberedning: Linus Jansson (ordförande), Thomas Hermansson


KalmarBudoklubb 

Bilder från Monemberlägret 2023

Bilderna får endast användas till eget bruk och inte i kommersiellt syfte. Bildrättigheterna tillhör Petra Gradin, Kalmar Budoklubb. Vid reproduktion ange fotograf och Kalmar BudoKlubb.